Учебна програма

I срок, уч. 2021/2022 г.

Седмично разписание I срок

ГРАФИК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I – III КЛАС в ПЕРИОДА 01.06 – 23.06. 2020/2021 г.

График – 1 „а“ клас

График – 1 „б“ клас

График – 2 „а“ клас

График – 2 „б“ клас

График – 3 „а“ клас

График – 3 „б“ клас

График ЦОУД – 2 „а“, 2 „б“ клас

График ЦОУД 3 „б“ клас

II срок, уч. 2020/2021 г.

Седмично разписание I-IV клас

Седмично разписание V-VII клас

I срок, уч. 2020/2021 г.

График на учебно време

График за концултации

Консултации