„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

Проект на МОН BG05M2OP001-5.001- 0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обща информация за проекта
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент
– Министерството на образованието и науката (МОН).
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и
приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска
от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са
логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния
процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от
пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на
образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от
разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от
краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп
за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна
пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия
за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по
всички предмети за всички образователни етапи.
Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите
и образователните медиатори. С помощта на обучения за педагогическите
специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови
умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене.
Планирани са и обучения на образователни медиатори и на родители,
насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни
образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни
ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за
пълноценното им участие в образователния процес.

Повече информация относно проекта може да прочете тук -> „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Отчет бюджет – Равен достъп