Прогимназиален курс

Седмично разписание  I -IV клас I-срок 2022/2023Г.

седмично разписание-начален етап

Седмично разписание V -VII клас I-срок 2022/2023Г.

седмично разписание-прогимназиален етап