„Подкрепа за успех“

Стартира проектът „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж““ 2014-2020 г.

                Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

        В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

              В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица са сформирани следните групи:

 

Дейност/Име

Тип занимание

бр. ученици

ръководител

клас

1

„Аз и изкуството“ занимаия по интереси

17

Мая Маргаритова Попова-Димитрова

 II – IV

 2

Допълнително обучение по БЕЛ Допълнително обучение по БЕЛ

5

Цветанка Илиева Найденова

II „a“

3

Знам и мога Допълнително обучение по Математика

6

Венета Николова Колева

IV „б“

4

Роден език Допълнително обучение по БЕЛ

6

Марияна Колева Стоянова

III „б“

5

Родна реч Допълнително обучение по БЕЛ

5

Ганка Иванова Цанева

III „a“