Образование за утрешния ден

BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

В „ОУ Св. св. Кирил и Методий“ гр. Горна Оряховица са сформирани два клуба за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови.

  1. „В света на информационните технологии“ – с ученици от трети клас;
  2. „В чудния свят на информационните технологии“ – смесена група с ученици от втори и трети клас.

Изложба на учениците от групите по проекта

Отчет бюджет- Образование за утрешния ден