Обществен съвет

На 28.09.2016 г. се сформира Обществен съвет към ОУ „Св. св.Кирил и Методий“ гр. Горна  Оряховица.

Председател: Николай Григоров Бочев

Членове: Елеонора Бойчева  Иларионова  – родител

               Силвия Михайлова Райкова   –  родител

               Теодора Петкова Йорданова  –   родител

               Дафинка Петкова Енева – Гл. експерт финансии на образованието при Община  Г. О.

Резервни членове: Наталия Николова – родител

Тихомира Милкова Кирацова -родител

Людмила Георгиева Ботева – Старши счетоводител при Община Г. Оряховица