Доставка и полагане спортни настилки и свързано с тях спортно оборудване

 

Договор      23.11.2017г.

Протокол 23.10.2017г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти – 12.10.2017г.

                      КС-образец 05.10.2017г.

ЕЕДОП – образец 05.10.2017г.

Образци 05.10.2017г.

Проект на Договор 05.10.2017г.

Техническа спецификация 05.10.2017г.

Обява 05.10.2017г.Информация за публикувана Обява 05.10.2017г.