Документи

Учебни планове

1 „а“ клас – учебен план
1_“б“ клас – учебен план
2 „a“ клас – учебен план
2 „б“ клас – учебен план
3 „a“ клас – учебен план
3 „б“ клас – учебен план
4 „a“ клас – учебен план
4 „б“ клас – учебен план
5 „а“ клас – учебен план
5 „б“ клас – учебен план
6 „а“ клас – учебен план
6 „б“ клас – учебен план

7 „а“ клас – учебен план

7_“б“ клас – учебен план

Годишен план за дейността на училището

Етичен кодекс

Механизъм_за противодействие на училищния тормоз

Мерки за повишавене качеството на образованието

Програма за предоставяне  на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правилник за дейността 2020-2021 г.

Годишен комплексен план 2019-2020г

План за работа в условията на COVID-19

Правилник за вътрешния трудов ред 2020-2021

План-програма за действие – 2021 г, за Безопасност на движение по пътищата

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА