Планове и програми 2022-2023 г.

Годишен план

2021-2022Етичен кодекс на общността

 

Механизъм_за противодействие на училищния тормоз

2021-2022 Мерки за повишаване качеството на образованието

2021-2022 Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците

2021-2022 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2021-2022 Правилник за дейността

2021-2022 – Годишен комплексен план

План за работа в условията на COVID-19

Правилник за вътрешния трудов ред 2020-2021

План-програма за действие – 2021 г, за Безопасност на движение по пътищата

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА