Документи

Учебни планове

УУП – I a
УУП – I б
УУП – II a
УУП – II б
УУП – III a
УУП – III б
УУП – IV a
УУП – IV б
УУП – Va
УУП  – Vб
УУП –  VIa
УУП –  VI б

УУП –  VIIa

УУП – VII б

Годишен план за дейността на училището

Етичен кодекс

Механизъм_за противодействие на училищния тормоз

2021-2022 Мерки за повишаване качеството на образованието

2021-2022 Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците

2021-2022 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

2021-2022 Правилник за дейността

2021-2022 – Годишен комплексен план

План за работа в условията на COVID-19

Правилник за вътрешния трудов ред 2020-2021

План-програма за действие – 2021 г, за Безопасност на движение по пътищата

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА